Hosting por dinahosting.

Valor social de la gent gran – GENT GRAN ACTIVA

Quant una persona es jubila i passa a ésser pensionista, les legislacions vigents l’impedeixen qualsevol activitat laboral i la percepció del salari corresponent. Es lògic, donat que ja queda compensat per la pensió. Solament pot rebre algun ingrés econòmic si dona conferencies, dietes si assisteix a reunions que ho tinguin previst i poca cosa mes.

 Això vol dir que només es pot dedicar, de forma gratuïta, al voluntariat de tota mena, si be es pot rescabalgar de les despeses que dita activitat li signifiquin i sempre que l’entitat en la que actua ho pugui fer.

Com a conseqüència i sigui quina sigui la seva acció de voluntari, des de el simple lleure organitzat fins a la prestació de serveis socials, retorna capital i valor social a la seva comunitat de forma generosa i la societat se’n aprofita de forma gratuïta.Però les persones, de totes les edats, que s’hi dediquen a qualsevol tipus de voluntariat ho fan des de una vocació personal de tipus religiós, per conviccions ideològiques, polítiques o de solidaritat, des de el coneixement de determinada mancança i el neguit de resoldre-la, per el gust de participar en determinades activitats que li son atractives, per estar ocupat i distreure’s, etc. I a la fi, poques son les persones dedicades a aquest tipus d’activitats, d’altre banda diverses i variadísimes.

Inclòs s’observa que el jovent es capaç de dedicar temps, esforç i sacrifici per actuar com a voluntari gratuïtament, davant de fets i situacions bàsicament d’emergència, a casa o a fora, però sempre a temps determinat i sense admetre una vinculació permanent, al contrari de la persona més gran, en general mes disposada a aquesta vinculació a llarg plaç.

Les dades i l’experiència diu que totes les campanyes, jornades anuals, cunyes radiofòniques, anuncis, etc, dedicades a captar voluntaris donen un profit mínim. I en el cas de les persones grans, específicament, la majoria de l’alt nombre de les vinculades a Casals, Ateneus i altres entitats varies només cerquen distracció i lleure, sense aportació de valor social.

 SITUACIÓ PREVISIBLE DE LA SOCIETAT QUE ARRIBA

 Entenem que, sobre tot a partir de la propera dècada dels quaranta, la societat catalana, espanyola i segurament europea, es trobarà, amb gran seguretat, amb cinc circumstancies destacades: 

 • Un nombre de al menys tretze milions de ciutadans mes grans de 65 anys a tot l’Estat, la majoria pensionistes, amb un esperança certa de vida restant del ordre de 30 anys, amb bona salut, actius, molt culturitzats, ben preparats professionalment, amb un esperit dinàmic, que no es podran tenir aparcats sense fer res, i a quins caldrà donar sortida sociològica per tal de mantenir una bona salut mental individual i col·lectiva. 
 • Ciutadans que hauran generat dret a pensió de jubilació o altres i a la prestació dels serveis socials vigents, tot el que haurà de ser cobert i atès per la societat del moment. 
 • Limitacions pressupostaries, derivades de la dificultat d’incrementar la pressió fiscal, al mateix temps que, en una societat hedonista com l’europea, la gent demanarà cada vegada mes i mes serveis i prestacions socials, sanitàries, culturals i de tota mena el que farà que no puguin ser ateses per insuficiència econòmica de les Administracions públiques. 
 • La alta quantitat de jubilats, unit a la dificultat d’increment fiscal, farà que les pensions del futur hauran de ser basades en la cotització de tota la vida laboral i altres mides complementaries per mantenir la sostenibilitat del sistema, el que vol dir que aquestes seran, en percentatge, inferiors a les actuals i mes insuficients encara. 
 • En conseqüència es previsible una tensió social derivada, per una banda de jubilats insatisfets del seu nivell econòmic i d’altra banda una ciutadania amb necessitats i demandes antigues i noves, el que obligarà a trobar solucions imaginatives per tal d’atendre-les i rebaixar la pressió social. 

DEFINICIÓ DEL QUE ES UN LLOC DE TREBALL 

S’entén que hi ha un lloc de treball quant es reuneixen dos premisses: 

 • Una necessitat, una activitat, un servei, una obra, etc, que la societat demanda a traves de la indústria o els serveis. 
 • Una possibilitat econòmica per pagar el salari i els complement que origina destinar una persona a fer la feina demanada. 

Si la segona premissa no es possible per manca de disponibilitat econòmica, el lloc de treball en realitat no ha estat creat i per tant no es pot dir que existeix, però la necessitat sí. 

PROPOSTA D’APROFITAMENT DE LA PERSONA JUBILADA

 Partint, dons, de que podran haver necessitats socials però no possibilitats d’atendre-les totes, FATEC presenta una proposta novedosa, realista i eficaç que podria ajudar a resoldre quatre necessitats: La millora de la capacitat econòmica del jubilat; la utilització del seu valor o capital social al servei de la col·lectivitat; la seva bona salut mental i física individual i col·lectiva i la resposta i solució a determinades demandes de serveis i prestacions, d’altra manera en descobert.

Es tractaria de: 

 • Davant d’una necessitat o d’un interès col·lectiu no atendible laboral i econòmicament, demanar a les persones jubilades adients per cada cas, que de forma voluntària, en dies i horaris a concretar en quantitat menor a la jornada normal, atenguessin la dita necessitat o prestació del servei, amb una compensació econòmica reconeguda de menor quantia i amb un contracte especial de desvinculació laboral i amb rescissió immediata i sense cap compensació. 
 • La iniciativa correspondria a les Administracions públiques, les Institucions culturals i de serveis socials, l’Associacionisme en general i la iniciativa popular regulada. Es tractaria de crear la figura del “”voluntari incentivat””. 
 • La donació econòmica seria d’acord amb la qualificació del servei prestat, del temps dedicat, previ pacte entre les aparts i a preus d’avui es situaria entre 60 i 180 €/mes, aprox. i que reberia de qui hagués fet l’encàrrec, al marge de la seva pensió i sense disminució de la mateixa. 
 • Establir un acord entre l’Administració competent, la Seguretat Social, Patronals i Sindicats, creant la legislació corresponent que ho permetés, sense que afecti a la seva situació de pensionista. 

EXEMPLES DE POSSIBLES ACTUACIONS

 • Verificació del mobiliari i instal·lacions municipals i bens ciutadans.
 • Presa de dades per enquestes.
 • Guies de museus, monuments i rutes turístiques culturals.
 • Gestió de biblioteques.
 • Traçat i senyalització de senderisme històric.
 • Ensenyament, protecció i cura del entorn natural.
 • Repoblació forestal.
 • Restauració i reconstrucció de monuments i d’obres d’art.
 • Recuperació i restauració de biblioteques i documents antics.
 • Documentació i cura de la memòria històrica.
 • Recuperació i manteniment de tradicions, balls, folklore i historia local.
 • Investigació i documentació sobre tota mena de fets culturals antics.
 • Projectes de recuperació de barris i pobles.
 • Activitats intergeneracionals a les escoles.
 • Recepció, atenció i integració d’immigrants.
 • Inserció social de col·lectius marginats.
 • Culturització i formació professional d’inclusió social.
 • Gestions per malalts i impedits.
 • Acompanyaments de passeig o a domicili de solitaris i dependents.
 • Manteniment i reparacions domestiqués a persones pobres.
 • Companyia hospitalària a malalts.
 • Control de qualitat a hospitals, residències i serveis socials.
 • Assessorament a les Administracions públiques.

 

CONSIDERACIONS FINALS

Entenem que amb les actuals eines de que disposa la societat, socials, fiscals, laborals, de Seguretat Social, amb les legislacions vigents i en resum, amb l’actual ordenació del país i de les seves estructures, no serà possible resoldre els problemes esdevinguts per l’augment importantísim de persones grans jubilades i pensionistes que s’apropa, inexorablement, a les immediates dècades.

Caldrà establir un nou Contracte Social i Generacional, pactat entre totes les forces polítiques, culturals, socials i econòmiques i també entre les diferents edats, que pugui fer front a les noves necessitats que la demografia imposarà, entre les quals estarà resituar al col·lectiu de persones grans, avui encara emergent, quin rol resta definir entre tots, donat que, per primera vegada a la historia, adquireix perfil propi en el si de la col·lectivitat.

Ha de ser un Pacte que es vagi desenvolupant potser poc a poc, a mida que es concretin les diferents dades i informacions, a traves d’un debat progressiu i dinàmic, seriós i compromès, entre totes les parts constitutives d’una societat que vol respondre als nous reptes, amb antelació i previsió suficient.

La proposta que presentem en aquest document, formaria part del nou Contracte, com una mes de les moltes resolucions que caldrà prendre.

No correspon a les actuals generacions de persones grans decidir com ha de ésser aquest Pacte, donat que els seus coneixements, experiències i informacions son del passat i el que es necessitarà es que ho fassin les actuals i properes generacions actives amb dades i prospectiva fiables i amb capacitat de pactar i decidir els seu propi futur. Però si podem proposar-lo, estimular-lo, advertir de la seva imperiosa necessitat i col·laborar, si ens ho demanen, en el que es sigui possible, per l’interès que tenim de deixar la millor herència i el millor País als nostres successors.

Sll.

Gener 2009

Un comentario para “Valor social de la gent gran – GENT GRAN ACTIVA”

Deja un comentario

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Reload Image

Traductor
Secciones
Ficheros mensuales

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Translate »